வழங்குநர்கள் மற்றும் ஒப்பந்தக்காரர்களை பதிவு செய்வதற்கான விண்ணப்பப் படிவம் .2019

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

நிர்மான வேலைகளுக்கான ஒப்பந்தக்காரரின் முன்பரிசீலனை செய்வதறகான விண்ணப்பப்

படிவம் - 2019

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

காகிதாதிகள் எழுது பொருட்கள் மற்றும் பாடசாலை உபகரணங்கள் வழங்குநா்களை

பதிவு செய்தல்- 2019.

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................

சுத்திகரிப்புப் பொருட்களும் , உபகரணங்களும் வழங்குநா்களைப் பதிவு செய்தல்- 2019

dwnld

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

உணவு வழங்குநர்களை பதிவு செய்தல்.- 2019  

dwnld

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................

கணனிகள்,அச்சிடும் உபகரணங்கள்,தகவல் தொழில்நுட்ப உபகரணங்கள் மற்றும் அதன் நுகா்வுப் பொருட்கள் வழங்குநர்களைப் பதிவு செய்தல் – 2019

dwnld

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................

பிரதியெடுக்கும் இயந்திரங்கள் , அச்சிடும் உபகரணங்கள் மற்றும் அவற்றிறுக்கான உதிரிப்பாகங்கள்

வழங்குநர்களைப் பதிவு செய்தல்2019

dwnld

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

இலத்திரனியல் மின்சாரப் பொருட்கள் மற்றும் மின் உபகரணங்கள் வழங்குநர்களைப்

பதிவு செய்தல்2019

dwnld

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................

தொலைத் தொடர்புகளுக்கான சாதனங்கள் , தொலைபேசி இணைப்பிக்கள் மற்றும் கண்காணிப்பு கமராக்கள் வழங்குநர்களைப் பதிவு செய்தல்2019

dwnld

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................

பல சரக்கு மற்றும் உணவுப்பொருட்கள் வழங்குநர்களைப் பதிவு செய்தல்2019

dwnld

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................

கட்டிட நிர்மாண வேலைகள் மற்றும் திருத்த வேலைகளுக்கான வழங்குநர்களைப்

பதிவு செய்தல்2019

dwnld

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

பன்சி பிளாஸ்ரிக் ,தோல் மற்றும் சமயல் உபகரணங்கள் வழங்குநர்களைப் பதிவு செய்தல்2019

dwnld

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

துணி வகைகள் வழங்குநர்களைப் பதிவு செய்தல்2019

dwnld

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

விளையாட்டுப் பொருட்கள் மற்றும் சேவைகள் வழங்குநர்களைப் பதிவு செய்தல் 2019

dwnld

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

அச்சிடுதல் , புத்தகம் கட்டுதல் , இறப்பர் முத்திரைகள் , திகதி முத்திரைகள் , பிளாஸ்ரிக் பெயர் பலகைகள் மற்றும் அலுவலக அடையாள அட்டைகள் வழங்குநர்களைப் பதிவு செய்தல்2019

dwnld

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

வாகன திருத்த வேலைகள் , சுத்திகரிப்பு செய்பவர் , வாகனங்கள் / உதிரிப்பாகங்கள் / வாடகை அல்லது குத்தகைக்கு வழங்குநர்களைப் பதிவு செய்தல்2019

dwnld

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

விவசாயப் பொருட்கள் ,கருவிகள் , உபகரணங்கள் வழங்குநர்களைப் பதிவு செய்தல்2019

dwnld

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

தளபாடங்கள் வழங்குதல் திருத்துதல் தெடா்பான வழங்குநர்களைப் பதிவு செய்தல்2019

dwnld

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

எந்திரவியல் பொருட்கள் சேவைகள் வழங்குநர்களைப் பதிவு செய்தல்2019

dwnld

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ஏனைய இலத்திரனியல் உபகரணங்கள் வழங்குநர்களைப் பதிவு செய்தல்2019

dwnld

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

சுத்திகரிப்பு சேவை செய்பவர்களை பதிவு செய்தல் - 2019

dwnld

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................