38


மாவட்ட செயலாளர்

திரு. என்.வேதநாயகன்


01

மேலதிக மாவட்ட செயலாளர்

திருமதி.சு.தெய்வேந்திரம்

   
37

மேலதிக மாவட்ட செயலாளர்(காணி)

திரு..எஸ்.முரளிதரன்


13

பிரதம கணக்காளர்

திரு. கில்பேர்ட் குணம்


 

பிரதம உள்ளகக் கணக்காய்வாளர்

திரு.கே.கமலரூபன்


 

பணிப்பாளர் (திட்டமிடல்)

திருமதி.எஸ்.நிக்கொலஸ்பிள்ளை

 

 

பிரதித் திட்டமிடல் பணிப்பாளர்

திரு.கே.மகேஸ்வரன்

   
41

உதவி மாவட்டச் செயலாளர்

திரு.எஸ்.சுதர்சன்

 

   
42

பிரதித் திட்டமிடல் பணிப்பாளர்

திரு.கே.கே.சிவச்சந்திரன்

   
18

கணக்காளர்

திரு.எஸ்.ரகுநாதன்

   
40  

கணக்காளர் (procurement)

திரு.எம்.சிவகுமார்

 

உதவித் திட்டமிடல் பணிப்பாளர்

திரு.ஆர்.கிருஷ்ணராசன்

 

உதவித் திட்டமிடல் பணிப்பாளர்

திரு.எஸ். சிறீரங்கன்

19

நிர்வாக உத்தியோகத்தர்

திரு.கே.கருணாகரன்

   
12

 

மாவட்டப் பொறியியலாளர்

திரு.ஏ.ஜெசிந்தன்

   
31

 

உதவிப் பணிப்பாளர்(மாவட்ட அனர்த்த முகாமைத்துவப் பிரிவு)

திரு.எஸ்.ரவி

   
23

 

பிரதி ஆணையாளர்- தே​ர்தல்கள் திணைக்களம்

திரு. ரி.அகிலன்

   
 

உதவிப் பதிவாளர் நாயகம்

திரு.க.நடராசா

   
 

பதிவாளர் காணி மற்றும் மேலதிக மாவட்டப் பதிவாளர்

திருமதி.ஜி.குணாஜினி

   
 

மாவட்ட விளையாட்டு உத்தியோகத்தர்

திரு.கே.விஜிதரன்

   
 

மாவட்டப் பணிப்பாளர்(சமுர்த்தி)

திரு,கே,மகேஸ்வரன்

   
04

கணக்காளர்(சமுர்த்தி)

திருமதி.எம்.ஜூட் வோல்டன்

   
36

பிரதி ஆணையாளர் (மோட்டார் போக்குவரத்து)

திரு.வை.பரந்தாமன்

   
06

 

மாவட்டப் புள்ளிவிபரவியலாளர்

திரு.எம்.வித்தியானந்தநேசன்

   
32

 

மொழிபெயர்ப்பாளர்

திரு.வாகீசன்

   
22

 

உதவிப் பணிப்பாளர்(கொன்சியூலர் திணைக்களம்)

செல்வி.வி.தணிஷ்கா

   
34

தகவல் மற்றும் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்ப உத்தியோகத்தர்

திரு.இரா.கலைச்செல்வன்

   
35

தகவல் மற்றும் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்ப உத்தியோகத்தர்

திரு.இ.சேந்தன்

   
30

தகவல் உத்தியோகத்தர்

திரு.அனுர தர்மதாஸ

   
24

அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர் (மாவட்ட அனர்த்த நிவாரண சேவைகள்பிரிவு)

செல்வி. என். வயலட்