பெயர் பதவி தொலைபேசி தொலைநகல்
திரு. என்.வேதநாயகன் மாவட்டச் செயலாளர் +94 021 222 2235 +94 021 222 2355  
திருமதி.எஸ்.தெய்வேந்திரம் மேலதிக மாவட்டச் செயலாளர் +94 021 222 2236 +94 021 222 2236 
திரு,எஸ்.முரளிதரன் மேலதிக மாவட்டச் செயலாளர் +94 021 222 2231  +94 021 221 2631
திரு.எஸ்.சுதர்ஸன் உதவி மாவட்டச் செயலாளர் +94 021 222 2771 +94 021 222 3625
திரு.கில்பேர்ட் குணம் பிரதான கணக்காளர் +94 021 222 2398   +94 021 222 3674
திரு.க.நடராசா உதவிப்பணிப்பாளர் நாயகம். +94 021 222 2475