“என்டர்பிரைஸ் சிறிலங்கா கண்காட்சி" பற்றிய கலந்துரையாடல்.
STATISTICAL HAND BOOK 

CONTENT -1

CONTENT -2

 

Chapter -1   GEOGRAPHICAL FEATURES  

 

Chapter -2   ADMINISTRATION

                          ADMINISTRATION

                          ADMINISTRATION 

                          ADMINISTRATION

 

                                                  

Chapter -3   DEMOGRAPHY POPULATION

 

                             DEMOGRAPHY POPULATION

Chapter-4    AGRICULTURE,LIVESTOCK,FISHERIES

 

 

Chapter-5     TRANSPORT & POSTAL

 

 

Chapter-6    EDUCATION

 

Chapter-7    HEALTH

 

 

Chapter-8    RESETTLEMENT

 

 

Chapter-9    SOCIAL SERVICES CHILDREN &WOMEN

 

 

Chapter-10  UTILITIES HOUSING & OTHER FACILITIES

 

 

Chapter-11  TRADE, INDUSTRIES & TOURISM

 

 

Chapter -12  DEVELOPMENT PROGRAMME

 

 

Chapter -13  GENERAL ORGANIZATION &WORSHIPS

 

 

TELEPHONE DIRECTORY -2019