හැඳුනුම

තනතුර:
කොළඹ දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය
ලිපිනය:
ඇල්විටිගල මාවත, නාරාහේන්පිට.
කොළඹ 05.
Northern province
40000
Srilanka
දුරකථනය:
+94 112 369 150
ෆැක්ස්:
0212222355

හැඳුනුම් පෝරමය

Send an Email
(අත්‍යාවශ්‍ය නොවේ)