தொடர்பு

முகவரி:
கண்டி வீதி, மாவட்டச் செயலகம்
யாழ்ப்பாணம்
Northern province
40000
Srilanka
தொலைபேசி:
0212222235
தொலைநகலி:
0212222355

தொடர்புப் படிவம்

ஒரு மின்-அஞ்சல் அனுப்புக
(விருப்பத்தேர்வு)