விடுமுறை காலத்தில் பாடசாலை மாணவர்களுக்கான வானலை ஊடான கற்பித்தல் நிகழ்ச்சிநிரல்.

(A sky-wide teaching agenda for schoolchildren during the holiday season)

time table