“அலுவலக வளாகத்தில் மரக்கன்று ஒன்றினை நாட்டுவதற்குத் தகுந்த ஆக்கபூர்வமான நிகழ்ச்சித்திட்டத்தினைத்” தயாரித்துக்கொள்ளுமாறு சனாதிபதி அலுவலகத்தினால் கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டதற்கு இணங்க தமிழ் - சிங்கள புதுவருட சமய சம்பிரதாயங்களுக்கு அமைய புதுவருட சுபநேரத்தில் (2019.04.15) மு.ப. 11.17 மணியளவில் மாவட்டச் செயலக பெண்களின் கூட்டுவிடுதியில் அரசாங்க அதிபரின் தலைமையில் மரம் நடுகை நிகழ்வானது வைபவரீதியாக இடம்பெற்றது. இந்நிகழ்வில் பதவிநிலை உத்தியோகத்தர்கள், மற்றும் ஏனைய உத்தியோகத்தர்கள் கலந்துகொண்டு சிறப்பித்தனர்.

அதேபோல 15 பிரதேச செயலகங்களிலும் சூழலுக்குப்  பொருத்தமான மரக்கன்றுகள் அலுவலகத்திலும் வீட்டுத் தோட்டங்களிலும் புதுவருட சுபநேரத்தை நினைவு கூர்ந்து நாட்டப்பட்டன.

அரசாங்க அதிபர்-  மாவட்டச் செயலகம்.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The 3rd District Coordinating Committee Meeting for the year 2018 was held at the District Secretariat Auditorium on Monday 23.07.2010 at 9.00 am.  Headed with District Coordinating Committee co leaders Hon. Chief Justice, K.V.Wigneswaran,  Chief  Minister of Northern Province, Hon. Mavu Somasundaram Senathiraja.  M.P,  Hon. Mrs. Vijayakala Maheswaran. M.P .

view here........

 
dcc meeting 

 

 

Media Instruction

 

 The Discussion on the subject of short film on the theme of stories of Democracy organized by the Election commission with the sponsorship of Public Relation unit of University of Kelania and Ministry Of Education was held on 26..2.2019 at adistrict Secretatriat

 Mr.Mahinda Thesapriya, Chairman Election commission,Mr.M.M.Mohamed Commisioner General,Mr.M.K.Sorman Sri Rathnayake Aditional Election Commissioner, Mr.S.Atchuthan Deputy Commisioner Of Election Jaffna.Mr.Saranga Ranasinge Assistant Commissioner of Election and P.D.Silva.Director Research and Planning were participated.

E1
 A Short Film Festival on the theme of “Stories Of Democracy ‘’ was organized by the Ministry of Education And Public Relations unit of University Of Kelani in order to Provide Forum for exchange opinion about Democracy ,souvernity and universal franchise as per the strategic project  mentioned  on the periodical published by Election Commission 2017-2020.

The Objects of the Short Film Festival is making awareness among public on Democracy souvernity and universal franchise and creating forum to exchange ideas making the artists, young creators, film producers, educationalists and school students as stake holders of Election Department producing innovative and creative short films to make awareness of democracy among public.

 E2

   CONDITIONS

 
Short film would be submitted in three languages.

The run time of the film should not be exceeded for more than five minutes.

The Produced film should be HP 16.9 and MP3 format

Consent to use this short film for the programs of the Department of Election should be given.

 
Public Service
 Prizes and Certificates. 

Open Competition

First Place       -           125,000/-

Second Place   -           75,000/-

Third Place`     -           50,000/

 School Competition

First Place       -           50,000/-

Second Place   -           30,000/-

Third Place      -           20,000/-

 In addition to the prizes, certificates will be granted to the producers of short film. 

Action was taken to conduct twenty two sessions of seminars which include the participation of all the schools in Jaffna District .These Seminar will be conducted from March 2019 to 25th march 2019.

  E3

The awareness programs for the students will be include the subject of Democracy, sourverntity and universal franchises technical knowledge to produce short film schedule of the program.

 The Closing Date to accept the short film will be 15th may 2019. 

The Event of showing the short films selected by the committee discussion of Educationalist and prize giving will be held at Tharangani Hall of National Film Corporation on 08.06.2019 at 3.00pm.    

 

This service was officially launched at all the offices of the land registries across the country on 16th march 2019.under the guidance of Dr.N.C.Vithaneke, Registrar general and implemented by Honorable Vajira Abewerthana, Minister of Home Affairs, Provincial Councils, Local Government .This Programme was launched simultaneously at all regional officers of Registrar General Office and island wide land Registrar office under the patronage of the excellency .President of Democratic Socialist Republic Of Sri Lanka .Mr.Maithripala Srisena and the Honorable Prime Minister Ranil Wickramasinghe.

The event of opening ceremony of this programme in Northern Province was held at Land Registrar office in the District secretariat Jaffna under the Presidency of Mr.N.Vethanayakan Government Agent Jaffna.

This Programme was held at Auditorium of the District Secretariat Jaffna and Divisional Secretariats, Notary Public Lawyers Staff of the District secretariat, media persons and public were participated.

Welcome speech was delivered by Mr.K.Nadaraja, Assistant Registrar of Northern zone and Mrs.Sarojinidevy Ilankovan, retired judge and Attorney at law delivered speech and the Government Agent was delivered his speech.

The Government Agent formally inaugurated the one day service program and Mr.J.Jeeparuban and T.S.A Maruthanayakam Attorney at law and Notary public and Mr.Ilankeeran, Notary Public submitted the original deeds to get one day service processing. These Deeds were registered at once and the Government Agent handed over the deeds which were immediately registered by staff of the office of registrar of Land.

After that supplying of the tree was planted in commemoration of this ceremony and public praised the inauguration of this service and they ceremony was concluded.

National Productivity Award - 2018

National Productivity Awards Competition - 2018 was conducted by National Productivity Secretariat is introduced to the organizations under the guidance of Ministry of Public Administration & Management aligning to the latest international evaluation criteria. District Secretariat, Jaffna participated in the interdepartmental competition for the year 2018 and won second place in national level.

The Awarding Ceremony of National Productivity Awards Competition was conducted on 26th March 2019 on Tuesday at 1.30 p.m. at the BMICH was headed by Hon. Ranil Wickramasinghe, Prime Minister of Democratic Socialist Republic of Sri Lanka. In this event, Hon. Mr. Karu Jeyasuriya, Speaker of the Parliament, Hon. Mr. Ranjith Madduma Bandara, Minister of Public Administration and Disaster Management. In the ceremony, Second Place Award for the National Productivity Awards Competition was received by the Government Agent of Jaffna District Secretariat.

    image 0 02 06 a1d2403b789ba3421e0688fd22f788840edfaff55f6b30ab5cdd132bf5fcbb80 V


 

 


 image 0 02 06 94ee7aa48e6c557cd44266824cc35515f7b23cc5055b296b00f34d4b3bc7ebec V